O AKCJI

Założenia i cele akcji

Przekonaj się, co zyskujesz, gdy segregujesz!

Każda Puszka to 5 groszy. Wystarczy przynieść do jednego z Puszkomatów swoje puszki aluminiowe po napojach, a w zamian otrzymają Państwo bon na zakupy o wartości 5 groszy za każdą przyniesioną puszkę. Bony należy wykorzystać płacąc za zakupy w sklepie gdzie zainstalowany jest Puszkomat. Niektóre urządzenia dają dodatkowo możliwość przekazania zgromadzonych środków na wsparcie szpitala dziecięcego w Prokocimiu. Zachęcamy do zapoznania się z listą sklepów wyposażonych w Puszkomaty.

Regulamin

REGULAMIN

Recykling aluminiowych puszek napojowych

 

 1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

 1. Akcja – akcja Recykling aluminiowych puszek napojowych
 2. e- Bon – bon towarowy Carrefour z kodem kreskowym odpowiadającym wartości Gratyfikacji, wydany Uczestnikowi Akcji na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, wzór e-Bonu i podstawowe zawarte w nim informacje stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
 3. Organizator – KOBA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000112078, o kapitale zakładowym: PLN 1.060.000,00, Regon: 850351610, NIP: 869-10-03-228,
 4. Partner – Carrefour Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020710, NIP: 937-00-08-168
 5. Placówka – sklepy należące do sieci Carrefour; lista Placówek zawarta jest w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 6. Puszka aluminiowa cała puszka napojowa aluminiowa, w tym: zgnieciona lub uszkodzona, przeznaczona do umieszczenia w specjalnym puszkomacie.
 7. Puszkomat – specjalny pojemnik / maszyna na puszki aluminiowe, który przyjmuje zużyte puszki aluminiowe, w zamian oferując Uczestnikowi Gratyfikację do wyboru.
 8. Gratyfikacja – kupon, który zgodnie z wyborem Uczestnika będzie stanowił a) e-Bon Carrefour, b) potwierdzenie złożenia darowizny na instytucję charytatywną wskazaną na przedniej obudowie Puszkomatu, c) potwierdzenie złożenia darowizny na inną niż powyższa instytucję charytatywną wskazaną na przedniej obudowie Puszkomatu,
 9. Produkty–produkty dostępne w Placówkach.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady udziału w Akcji; regulamin dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta, który znajduje się w Placówce oraz na stronie internetowej www.carrefour.pl.
 11. Uczestnik – każda osoba, która wyrazi chęć wzięcia udziału w Akcji i spełni określone poniżej warunki uczestnictwa.
 12. Sklep – sklep należący do sieci Lista Sklepów stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

 

 1. Zasady ogólne
 2. Akcja polega na przyznaniu Uczestnikowi Gratyfikacji za umieszczenie Puszek aluminiowych w Puszkomacie.
 3. Akcja odbywać się będzie w terminie od dnia 01.08.2015r. do dnia 01.08.2016r. na terenie Placówek objętych Akcją.
 4. Akcja odbywać się będzie zgodnie z jej Regulaminem. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Akcji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.
 5. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

 

 • Warunki uczestnictwa w Akcji

Uczestnikiem Akcji może być każda osoba, która w okresie trwania Akcji przyjdzie do wybranej Placówki objętej Akcją i umieści w Puszkomacie Puszki aluminiowe – również zgniecione lub uszkodzone.

 

 1. Warunki otrzymania gratyfikacji za udział w Akcji
  1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje jednorazowo prawo do otrzymania Gratyfikacji za umieszczenie Puszek aluminiowych w Puszkomacie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Warunkiem otrzymania gratyfikacji jest umieszczenie Puszki aluminiowej / Puszek aluminiowych w Puszkomacie przez Uczestnika w Placówce w okresie obowiązywania Akcji i wybór Gratyfikacji poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku na frontowej powierzchni Puszkomatu.
  3. Wartość otrzymanej Gratyfikacji uzależniona jest od ilości umieszczonych Puszek aluminiowych w Puszkomacie. Wartość Gratyfikacji wynosi 0,02 zł brutto za 1 szt. Puszki aluminiowej.
  4. Maksymalna wartość otrzymanej jednorazowo Gratyfikacji wynosi 0,50 zł brutto, po wrzuceniu 25 szt. Puszek aluminiowych Puszkomat automatycznie poprosi o wybór gratyfikacji.

 

 1. e-Bon
  1. e-Bony będą generowane przez Puszkomaty o wartości Gratyfikacji.
  2. e-Bon jest bonem na okaziciela, uprawniającymi okaziciela e-Bonu do częściowej lub całkowitej zapłaty za zakupione Produkty oferowane do sprzedaży w Placówkach. Możliwość realizacji e-Bonu w terminie jego ważności uwarunkowana jest zakupem Produktów w Placówkach.
  3. e-Bon podlega realizacji wyłącznie w terminie obowiązywania Akcji.
  4. W przypadku, gdy wartość zakupionych Produktów będzie niższa od wartości nominalnej e-Bonu Placówka nie zwraca różnicy pomiędzy wartością zakupionych produktów, a wartością e-Bonu.
  5. W przypadku, gdy wartość Produktów będzie wyższa od wartości e-Bonu, jego okaziciel będzie zobowiązany dopłacić różnicę.
  6. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia e-Bonu po jego wydaniu, duplikaty nie będą wydawane, a okazicielowi e-Bonu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
  7. e-Bon nie podlega wymianie ani zwrotowi.
  8. e-Bony nie są realizowane w kasach samoobsługowych.
  9. Uczestnik może wykorzystać przy realizacji jednej transakcji maksymalnie 10 e-Bonów.

 

 

 1. Potwierdzenie złożenia darowizny na instytucję charytatywną
  1. Uczestnik może dokonać wyboru Gratyfikacji w postaci darowizny na instytucję charytatywną.
  2. Instytucja charytatywna zostanie wskazana przez Organizatora na przedniej obudowie Puszkomatu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania więcej niż jednej instytucji charytatywnej, do wyboru przez Uczestnika.
  4. Uczestnik po wyborze gratyfikacji w formie darowizny, otrzyma potwierdzenie wydrukowane z Puszkomatu o przeznaczeniu danej kwoty na cele charytatywne.
  5. Organizator zobowiązuje się do przekazania całej zebranej kwoty przeznaczonej na darowizny wskazanej instytucji charytatywnej.
  6. Podstawowe informacje zawarte na potwierdzeniu darowizny na instytucję charytatywną stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  7. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia potwierdzenia złożenia darowizny na instytucję charytatywną po jego wydaniu, duplikaty nie będą wydawane, a okazicielowi potwierdzenia złożenia darowizny na instytucję charytatywną nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
  8. Darowizna na instytucję charytatywną nie podlega wymianie ani zwrotowi.

 

 • Postępowanie reklamacyjne
  1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w terminie 30 dni od daty wydruku e-Bonu.
  2. Reklamacje należy kierować na piśmie, drogą pocztową do:

KOBA Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

w Krakowie,

 1. Jasnogórska 1,

31-358 Kraków,

z dopiskiem

Recykling aluminiowych puszek napojowych w Carrefour

 1. Reklamacja musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Do reklamacji powinno zostać dołączona kopia e-Bonu.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 3. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej rozpatrzenia, drogą pocztową na adres zamieszkania podany przez klienta w reklamacji.
 4. Procedura reklamacyjna nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Klientów wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wyczerpanie procedury reklamacyjnej nie jest wymogiem dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Akcji wraz z załącznikami jest dostępny do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta Placówki oraz na stronie internetowej recypuszek.pl.
 2. Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w czasie trwania Akcji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w Placówkach lub na stronie internetowej recypuszek.pl.
 5. Zmiana Regulaminu Akcji, a także jej zakończenie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji w każdym czasie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w Placówkach lub w Internecie na stronie recypuszek.pl, przy czym nie będzie to naruszać praw nabytych w czasie trwania Akcji.
 7. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

 


 

Załącznik nr 1 – wzór e-Bonu i Tekst na e-Bonie:

Tekst na e-Bonie

– Nazwa Bon KOBA

– Nazwa i adres sklepu, w którym e-Bon został wydany

– Numer

– data wydruku

– jednostka rozliczeniowa

– cena za jednostkę

– ilość zaakceptowanych puszek

– wartość e-Bonu

– informacja dodatkowa

– termin ważności

 

 

Załącznik nr 2 – wzór potwierdzenia i Tekst na potwierdzeniu:

– Nazwa i adres sklepu, w którym potwierdzenie zostało wydane

– Numer e-Bonu

– data wydruku e-Bonu

– ilość zaakceptowanych puszek

– wartość złożonej dotacji

– informacja dodatkowa

 

 

 

Załącznik nr 3 – Lista Placówek, w których obowiązuje Akcja

Nazwa Miasto Adres
Carrefour Kraków Zakopiańska 62
Carrefour Kraków M.Medweckiego 2
Carrefour Kraków Witosa 7
Carrefour Oświęcim Powstańców Śląskich 1
Carrefour Market Kraków Łokietka 5
Carrefour Market Brzesko Królowej Jadwigi 3
Carrefour Kraków Bobrzyńskiego 37
Carrefour Gliwice Nowaka-Jeziorańskiego 1
Carrefour Gliwice Lipowa 1
Carrefour Tarnowskie Góry Kościuszki 5
Carrefour Market Pszczyna Bielska 24
Carrefour Market Zabrze Janika 11
Carrefour Market Zabrze Gen. De Gaulle’a 75
Carrefour Market Zabrze Chopina 28
Carrefour Market Piekary Śląskie Śląska 1 A
Carrefour Bytom Jana Nowaka Jeziorańskiego 25
Carrefour Market Bytom Reptowska 37
Carrefour Market Siemianowice Śląskie Jagiełły 4
Carrefour Chorzów Parkowa 20
Carrefour Sosnowiec Staszica 8B
Carrefour Katowice Roździeńskiego 200
Carrefour Market Lędziny Lędzinska 1
Carrefour Jaworzno Wojska Polskiego 2D
Carrefour Rybnik Gliwicka 45
Carrefour Market Bielsko-Biała Babiogórska 73


 

 

Załącznik nr 4 – Lista Sklepów, w których można zrealizować e – Bonu

Marka Miasto Adres
Carrefour Łódź Kolumny 6/36
Carrefour Kraków Zakopiańska 62
Carrefour Warszawa Głębocka 15
Carrefour Warszawa Jerozolimskie 148
Carrefour Wrocław Gen. Hallera 52
Carrefour Katowice Roździeńskiego 200
Carrefour Warszawa Powstańców Śląskich 126
Carrefour Bytom Jana Nowaka Jeziorańskiego 25
Carrefour Szczecin Bohaterów Warszawy 42
Carrefour Gdańsk Schuberta 102 A
Carrefour Warszawa Targowa 72
Carrefour Kraków M.Medweckiego 2
Carrefour Toruń Olsztyńska 8
Carrefour Bydgoszcz Fordońska 141
Carrefour Sosnowiec Staszica 8B
Carrefour Warszawa Jana Pawła II 82
Carrefour Zielona Góra Dąbrówki 5
Carrefour Legnica Piłsudskiego 84
Carrefour Bielsko-Biała Sarni Stok 2
Carrefour Elbląg Dąbka 152
Carrefour Kraków Witosa 7
Carrefour Łódź Szparagowa 7
Carrefour Łódź Przybyszewskiego 176/178
Carrefour Poznań Solidarności 47
Carrefour Szczecin Mieszka I 73
Carrefour Kalisz Poznańska 105-131
Carrefour Chorzów Parkowa 20
Carrefour Zamość Lwowska 56
Carrefour Zgorzelec Jeleniogórska 42
Carrefour Tarnowskie Góry Kościuszki 5
Carrefour Gliwice Nowaka-Jeziorańskiego 1
Carrefour Olsztyn Krasickiego 1 b
Carrefour Rybnik Gliwicka 45
Carrefour Grudziądz Konarskiego 45
Carrefour Bydgoszcz Jana Pawła II 115
Carrefour Jaworzno Wojska Polskiego 2D
Carrefour Puławy Goscińczyk 2
Carrefour Radomsko Piastowska 28
Carrefour Inowrocław Wojska Polskiego 10
Carrefour Pabianice Popławska 4/20
Carrefour Łódź Bandurskiego 49
Carrefour Gliwice Lipowa 1
Carrefour Dębica Ks. Nosala 2
Carrefour Mińsk Mazowiecki Warszawska 61
Carrefour Głogów Ks. Józefa Poniatowskiego 12
Carrefour Starogard Gdański Niepodległości 2a
Carrefour Chojnice Bayeux 1
Carrefour Gniezno Pałucka 2
Carrefour Konin Paderewskiego 8
Carrefour Bełchatów Kolejowa 4
Carrefour Kędzierzyn-Koźle Kozielska 20
Carrefour Olkusz Rabsztyńska 2
Carrefour Tczew Braci Grimm 4
Carrefour Kwidzyn 3 Maja 26
Carrefour Kutno Oporowska 6A
Carrefour Sochaczew Warszawska 119
Carrefour Bolesławiec 10-go Marca 1
Carrefour Bydgoszcz Skarżyńskiego 2
Carrefour Poznań Górecka 30
Carrefour Warszawa Wołoska 12
Carrefour Kraków Pawia 5
Carrefour Gdańsk Grunwaldzka 141
Carrefour Białystok Wrocławska 20
Carrefour Lublin Witosa 6
Carrefour Szczecin Wiosenna 32
Carrefour Kraków Pokoju 44
Carrefour Białystok Wysockiego 67
Carrefour Wrocław Graniczna 2A
Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9
Carrefour Wodzisław Śląski Matuszczyka 2
Carrefour Chełm Lwowska 81
Carrefour Mława Targowa 13
Carrefour Kłodzko Noworudzka 2
Carrefour Jastrzębie Zdrój Podhalańska 26
Carrefour Nowy Sącz Węgierska 170
Carrefour Oświęcim Powstańców Śląskich 1
Carrefour Gdańsk Przywidzka 6
Carrefour Opole Dębowa 1
Carrefour Piła 14 Lutego 26
Carrefour Market Warszawa Światowida 18
Carrefour Market Zduńska Wola Żeromskiego 20/24
Carrefour Market Bydgoszcz Wyzwolenia 66
Carrefour Market Toruń Ślaskiego 7
Carrefour Market Warszawa Powsińska 31
Carrefour Świdnik Lotników Polskich 38
Carrefour Market Kraśnik Słowackiego 72
Carrefour Starachowice Krzosa 6
Carrefour Kraków Mieczysławy Ćwiklińskiej 12
Carrefour Market Piekary Śląskie Śląska 1 A
Carrefour Market Lublin Andersa 9
Carrefour Market Opoczno Słowackiego 2
Carrefour Sieradz Jana Pawła II 63a
Carrefour Płock Przemysłowa 1
Carrefour Market Zabrze Janika 11
Carrefour Market Opole Niemodlińska 21
Carrefour Market Rzeszów Rejtana 33
Carrefour Market Rzeszów Obrońców Poczty Gdańskiej 14
Carrefour Ostrowiec Świętokrzyski Iłżecka 85
Carrefour Tomaszów Mazowiecki Jana Pawła II 22
Carrefour Market Koło Sienkiewicza 30c
Carrefour Market Gostyń Energetyka 1 D
Carrefour Skarżysko Kamienna Marszałka Piłsudskiego 4
Carrefour Market Zabrze Gen. De Gaulle’a 75
Carrefour Szczytno Wielbarska 1
Carrefour Market Wrocław Bardzka 3
Carrefour Market Katowice Przemysłowa 3
Carrefour Market Żyrardów 1 Maja 43
Carrefour Market Bogatynia Kossaka 25D
Carrefour Market Otwock Matejki 3
Carrefour Market Gdańsk Kołobrzeska 54
Carrefour Ostróda Jana Pawła II 9/4
Carrefour Market Kraków Łokietka 5
Carrefour Market Gdańsk Rakoczego 17
Carrefour Market Koszalin Krakusa i Wandy 34
Carrefour Market Pisz Warszawska 48
Carrefour Market Ostrów Mazowiecka Mieczkowskiego 23
Carrefour Market Gdańsk Rogalińska 1
Carrefour Market Ciechanów Ściegiennego 10/1
Carrefour Market Rawa Mazowiecka Tomaszowska 8a
Carrefour Market Tarnów Romanowicza 59
Carrefour Market Tarnów Monte Cassino 3a
Carrefour Market Stalowa Wola Jana Pawła II 44
Carrefour Market Pszczyna Bielska 24
Carrefour Market Pyskowice Armii Krajowej 25/27
Carrefour Ruda Śląska 1-go Maja 310
Carrefour Market Pawłowice Ludowego Wojska Polskiego 22
Carrefour Market Kościerzyna Miodowa 15
Carrefour Market Piechowice Żymierskiego 52
Carrefour Market Myszków Pułaskiego 9
Carrefour Market Sieradz Wojska Polskiego 2
Carrefour Market Dąbrowa Górnicza Majakowskiego 24
Carrefour Market Kęty Jana III Sobieskiego 19
Carrefour Market Sandomierz Błonie 2
Carrefour Market Tarnów ul. Krakowska 149
Carrefour Market Żyrardów De Girarda 10A
Carrefour Market Łask Jana Pawła II 7
Carrefour Market Łódź Rydza Śmigłego 32A
Carrefour Market Pruszków Powstańców 44
Carrefour Market Łódź Legionów 16
Carrefour Market Czechowice Plac Targowy 292
Carrefour Market Sosnowiec Główna 22
Carrefour Market Katowice Św. Wojciecha 3
Carrefour Market Lubliniec Karola Miarki 11A
Carrefour Market Jędrzejów 11-go Listopada 21
Carrefour Market Ustroń Brody 6
Carrefour Market Strzelin Piłsudskiego 26
Carrefour Market Rybnik Broniewskiego 23
Carrefour Market Będzin Zwycięstwa 12
Carrefour Market Zabrze Pośpiecha 22
Carrefour Market Zabrze Jordana 86
Carrefour Market Żywiec Żeromskiego
Carrefour Market Myślenice Słowackiego 42
Carrefour Market Wrocław ul. Grunwaldzka 67
Carrefour Market Kowary Staszica 20
Carrefour Market Lędziny Lędzinska 1
Carrefour Market Zakopane Orkana 1
Carrefour Market Brzesko Królowej Jadwigi 3
Carrefour Market Poznań Nowogrodzka 13/15
Carrefour Market Koziegłowy k/Poznania Poznańska 15
Carrefour Market Skierniewice Szarych Szeregów 4
Carrefour Market Nowy Dwór Mazowiecki Spacerowa 2
Carrefour Market Płońsk Północna 1A
Carrefour Market Tarnobrzeg Kazimierza Wielkiego 4
Carrefour Market Starachowice Prądzyńskiego 1
Carrefour Kozienice Warszawska 34
Carrefour Market Grodzisk Mazowiecki Królewska 86
Carrefour Market Kraśnik Urzędowska 44A
Carrefour Market Warszawa Marszałkowska 104/122
Carrefour Market Pruszków Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 1
Carrefour Market Warszawa Złota 59
Carrefour Market Jasło Kazimierza Wielkiego 14
Carrefour Market Siemianowice Śląskie Jagiełły 4
Carrefour Przemyśl 29 Listopada 4
Carrefour Market Krosno Lewakowskiego 5
Carrefour Market Jaworzno Grunwaldzka 237
Carrefour Market Hrubieszów Kolejowa 8
Carrefour Market Zabrze Chopina 28
Carrefour Market Wadowice J. Putka 2
Carrefour Market Rabka Zakopianska 6A
Carrefour Market Kraków Juliusza Lea 53
Carrefour Market Bielsko-Biała Babiogórska 73
Carrefour Market Bytom Reptowska 37
Carrefour Market Kraków Bobrzyńskiego 37
Carrefour Nowa Sól Staszica 10
Carrefour Gniezno Sobieskiego 17
Carrefour Market Leszno Jana Pawła II 16
Carrefour Market Swarzędz Graniczna 61
Carrefour Market Poznań Osiedle Kosmonautów 104
Carrefour Market Wrocław Plac Dominikański 3
Carrefour Market Gdańsk Cygańska Góra 3F
Carrefour Market Janów Lubelski Wiejska 14
Carrefour Market Krosno Czajkowskiego 98
Carrefour Krosno Krakowska 187
Carrefour Market Jasło Baczyńskiego 20
Carrefour Market Sanok Traugutta 78/1
Carrefour Market Nowy Sącz Armii Krajowej 13
Carrefour Market Warszawa Belgradzka 6
Carrefour Market Warszawa Abrahama 14
Carrefour Market Warszawa Klaudyny 26
Carrefour Market Łomianki Baczyńskiego 30
Carrefour Market Warszawa Wojciechowskiego 18
Carrefour Market Warszawa Rembielińska 7
Carrefour Market Warszawa Sierpińskiego 1
Carrefour Market Warszawa Modzelewskiego 42/44
Carrefour Market Legionowo Piłsudskiego 43a
Carrefour Market Warszawa Góralska 7
Carrefour Market Warszawa Conrada 11
Carrefour Market Łódź Zarzewska 51
Carrefour Market Łódź Codzienna 1
Carrefour Market Łódź Grabieniec 28
Carrefour Market Łódź Rydla 31
Carrefour Market Wieluń 18 Stycznia 41
Carrefour Market Włocławek Pogodna 10
Carrefour Ciechanów Armii Krajowej 24
Carrefour Market Radom Gagarina 9
Carrefour Siedlce Monte Cassino 77

 

Close
path8078-0-2
flowroot25805-9-3

Lokalizacje

Tu znajdziesz nasze puszkomaty

Lista lokalizacji Puszkomatów:

Akademia Sportu Progres: 

Kraków: ul. T. Ptaszyckiego 6.

Akademia Techniczno-Humanistyczna:

Bielsko-Biała: ul. Spółdzielców 11, ul. Willowa 2

Carrefour:

Bytom: ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25, Chorzów: ul. Parkowa 20, Gliwice: ul. Lipowa 1, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 1, Jaworzno: ul. Wojska Polskiego 2D,  Katowice: ul. Roździeńskiego 200, Kraków: ul. Witosa 7, ul. Zakopiańska 62, Sosnowiec: ul. Staszica 8B,

Carrefour market:

Bielsko-Biała: ul. Babiogórska 73, Bytom: ul. Reptowska 37, Jaworzno: ul. Grunwaldzka 237 Pszczyna: ul. Bielska 24,  Siemianowice Śląskie: ul. Jagiełły 4, Zabrze: ul. Chopina 28, ul. Gen. De Gaulle’a 75, ul. Janika 11.

Delikatesy Centrum:

Bielsko-Biała: ul. Filomatów 6.

PSS Społem Bielsko-Biala:

Bielsko-Biała: ul. Cyniarska 11.

SKLEPY EURO:

Bielsko-Biała: ul. Jesionowa 13, ul. Wapienicka 1.

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami
dotyczącymi akcji

Reklama na Puszkomatach

Jeśli chcesz umieścić reklamę na ekranach LCD zainstalowanych w Puszkomatach – skontaktuj się z nami.

PARTNERZY

Instytucje które wspomagają nas w działaniu.
PSS Społem
CPREC
Radio Silesia
CR2
CP3
Fundacja CP
Nasz Śląsk
sealorient
returnpack

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

Adres:
31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 1

Telefon:
12 377 76 23

Email:
jakub.pieronkiewicz@canpack.eu

Napisz do nas

Wyślij wiadomośćclear